Kontakt

0948 90 40 10

Obľúbené (0)

Súťaže

Podmienky súťaže - „Súťaž s Gella

1. Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „Súťaž s Gella“ (ďalej len „Súťaž“)

je spoločnosť Kristián Geleta, Topoľčianska 173/46, 956 11 Ludanice, IČO 41 778 731, DIČ 1075333292, IČ DPH SK1075333292, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živnostenského registra 470-12041 (ďalej len „Organizátor“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je

propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže. Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienkyúčasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostrannev písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže(ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancovOrganizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb sOrganizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace sozabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákonač. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú vspoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, žedošlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany

Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípadeodovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiťOrganizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každéhoÚčastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvekspôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia zporušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

3. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 16.11.2018 do 30.11.2018

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže je registrovaným užívateľom sociálnejsiete Facebook.

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenutépodmienky účasti v Súťaži.

5. Výhry v Súťaži

Výhercom v súťaži sa môže stať len jedna osoba. Výhra v súťaži je dámska kabelka alebo hodinky. Podrobnosti o výhre a ďalšie informácie týkajúcesa využitia výhry budú Organizátorom poskytnuté výhercovi pri doručení výhry e-mailom/facebooksprávou, alebo na dohodnutom mieste. Platnosť výhry je od 1.12.2018 do 14.12.2018 vrátane. Nárok na výhru po tomto termíne nieje možná.

Výherca Súťaže bude určený Organizátorom po ukončení súťaže dňa 1.12.2018. Zo všetkých zapojených,bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získadámskukabelkualebohodinky.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom výsledkov Súťaže zverejnených nafacebookovom profile Gella.sk a web stránke www.gella.sk. Súčasne bude výhercavyzvaný na poskytnutie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresaOrganizátorovi za účelom poskytnutia výhry v Súťaži, ktoré údaje zašle výherca správou na konto Gella.sk cez komunikačnú sieť Messenger na sociálnej sieti Facebook, alebo emailom nainfo@gella.sk .

V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá,alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu 48 hodín, po vyhodnoteníSúťaže a oznámení výhry Účastníkovi, tak Organizátor súťaže vyberie druhú osobu, ktorá sa stane výhercomtejto súťaže.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť nazáklade žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.

Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovvymáhateľná súdnou cestou.

7. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastnéhouváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť,odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omylyvzniknuté počas Súťaže.

8. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Kristián Geleta, Topoľčianska 173/46, 956 11 Ludanice, IČO 41 778 731, DIČ 1075333292, IČ DPH SK1075333292, telefón: 0948 90 40 10, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Topoľčany, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujesmernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osbnýchúdajov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje budú spracúvané Organizátorom v nevyhnutnom rozsahu, a to konkrétne: meno, priezvisko aadresa elektronickej pošty, za účelom komunikácie a poskytnutia výhry v Súťaži.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu uvedeného vyššie v predchádzajúcomustanovení, avšak maximálne po dobu šiestich (6) mesiacov od zberu týchto údajov. Osobné údajespracúvané na účel Súťaže definovaný v týchto Pravidlách sú Organizátorom spracúvané na základezmluvného vzťahu, v ktorom vystupujete ako dotknutá osoba a oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

9. Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná,pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.gella.sk.

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Ludaniciach, dňa 15.11.2018